แบบสำรวจคนไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง ประจำปี 2566

*1.
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
*2.
อาชีพ
 • กรุณาระบุชื่อองค์กร
 • กรุณาระบุสถานที่ทำงาน
 • กรุณาระบุชื่อสถานศึกษา
 • กรุณาระบุชื่อบริษัท
 • กรุณาระบุสถานที่ทำงาน
 • กรุณาระบุสถานที่ทำงาน
 • กรุณาระบุชื่อร้าน
 • กรุณาระบุชื่อร้าน
 • กรุณาระบุสถานที่ทำงาน
 • โปรดระบุ
*3.
มณฑล/ นคร/ เมืองที่พำนัก
 • กรุณาระบุบชื่อเมือง/ เขต ที่ท่านอาศัยอยู่
 • กรุณาระบุบชื่อเขตที่ท่านอาศัยอยู่
 • โปรดระบุ
*4.
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
*5.
Wechat ID
*6.
ปัจจุบันท่านยังพำนักอาศัยในประเทศจีนหรือไม่
7.
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
加载中...
如果由于网络原因导致此框一直不消失,请重新刷新页面!